Gen là nhân loại cấm khu, là Thần chi lĩnh vực, nắm giữ gen huyền bí, vậy liền nắm giữ lực lượng của thần!

Đại danh đỉnh đỉnh “Gen Võ Đạo Lý Luận” thể hiện tất cả Võ Đạo cường giả lực lượng nơi phát ra, luyện tập võ công, đánh vỡ tự thân khóa gien, thành tựu “Phi Nhân”, đây chính là Võ Đạo chân lý.

Sinh viên năm ba Lâm Phong, ngoài ý muốn đạt được Gen Dung Hợp Khí, đi lên gen dung hợp chi lộ. Người khác luyện võ dựa vào thiên phú, Lâm Phong luyện võ dựa vào là các loại Viễn Cổ Man Hoang hung thú gen hoà vào bản thân.

Từ đây, Lâm Phong đi lên gen con đường Võ Đạo, thành tựu Tối Cường Võ Thần!

Hệ Thống Tu Luyện (Sinh Mệnh Tiến Hóa):
==Tinh Cầu==
1-Võ Giả:
– {Nhất Phẩm –> Tam Phẩm}: Ngiệp Dư
– {Tứ Phẩm –> Cửu Phẩm}: Nghề Nghiệp
– Trông Thấy Khóa Gen
2-Phá Vỡ Khóa Gen = Tính Mạng Chuyển Tiếp:
2.1-Sơ Đẳng Sinh Mệnh: Lần 1 = Thuế Phàm Cảnh (Phi Nhân) –> Lần 2 = Thần Cảnh –> Lần 3 = Siêu Thần Cảnh –> Lần 4 = Thánh Giả –> Lần 5

==Nguyên Vũ Trụ==
2.2-Cao Đẳng Sinh Mệnh (Tinh Không Sinh Mệnh):
2.2.1-Lần 6 = Sơ Đẳng Tinh Cầu Cấp (Tiểu Lãnh Chúa)
2.2.2-Lần 7 = Cao Đẳng Tinh Cầu Cấp (Tôn Giả): Phổ Thông -> Đỉnh Phong –> Chuẩn Đế
2.2.3-Lần 8 = Chung Cực Tinh Cầu Cấp (Đại Đế): Phổ Thông -> Đỉnh Tiêm -> Chí Cường*
2.2.4-Lần 9 = Tinh Hệ Cấp:
– Thần Vương: Phổ Thông -> Đỉnh Phong (Nửa Bước Thần Tôn)
– Thần Tôn: Phổ Thông -> Đỉnh Phong
– Thần Đế: Phổ Thông -> Đỉnh Phong -> Tối Cường* (Vũ Trụ Chí Tôn)
— Siêu Thoát Giả*: sinh mệnh trong Nguyên Vũ Trụ Siêu Thoát, có thể nhập Hỗn Độn thành Hỗn Độn Sinh Mệnh
— Thân Hóa Vũ Trụ*: dùng Siêu Thoát Pháp này trong nội thể sẽ đản sinh Vũ Trụ

==Hỗn Độn==
2.2.4.5-Bán Hỗn Độn Sinh Mệnh
3-Hỗn Độn Sinh Mệnh (Hỗn Độn Chân Nhân): Phổ Thông -> Cao Đẳng -> Đỉnh Phong
4-Chân Linh Cảnh:
– Nhất Trọng (Hỗn Độn Chân Quân): Phổ Thông -> Đỉnh Tiêm (Nửa Bước Chân Thần) -> Vô Địch
– Nhị Trọng (Hỗn Độn Chân Thần): Phổ Thông -> Đỉnh Tiêm -> Vô Địch
— Tam Trọng* (Hỗn Độn Thánh Linh = Hỗn Độn Thánh Quân): Tu Vô Lượng Thần Thông
4.5-Hỗn Độn Thánh Tôn (Chúa Tể Cấp): Chân Thần/Thánh Linh lĩnh ngộ Chí Cao Quy Tắc (hạn chế)

==Tiểu Thiên Thế Giới==
5-Chưởng Khống Giả (Chí Tôn):
– Phổ Thông: 1 Thế Giới –> 9 999 Thế Giới
– Nhất Tinh (Giới Vực Chi Chủ): 10 000 Thế Giới –> 99 999 999 Thế Giới
– Nhị Tinh: 100 000 000 Thế Giới –> Vô Hạn Thế Giới
– Tam Tinh (Bán Giới): Phổ Thông -> Đỉnh Tiêm -> Vô Địch
— Dĩ Lực Chứng Đạo*: Thân Hóa Vũ Trụ Chưởng Khống Giả chứng Tam Tinh
5.5-Nửa Bước Giới Chủ (Chuẩn Giới Chủ)

==Trung Thiên Thế Giới==
6-Giới Chủ Cảnh:
6.1-Tiểu Thiên Giới Chủ:
– Nhất Kiếp –> Tam Kiếp
– {Tứ Kiếp –> Lục Kiếp}: Cự Đầu
– {Thất Kiếp –> Cửu Kiếp}: Bá Chủ

==Hư Không==
6.2-Trung Thiên Giới Chủ = Hư Không Hành Giả (Chúa Tể):
– Phổ Thông -> Cao Đẳng -> Đỉnh Phong
– Cực Hạn: Phổ Thông -> Cường Lực -> Đỉnh Tiêm
– Hư Không Bá Chủ

==Khởi Nguyên Chi Môn==
6.2.5-Hư Không Bá Chủ Ở Khởi Nguyên Chi Môn (Hư Không Hành Giả):
– Phổ Thông: Yếu Nhược
– Cường Lực: Cường Giả
– Đỉnh Tiêm: Chí Cường Giả (Hư Không Chi Đỉnh)
– Hư Không Bá Chủ: Bá Chủ Chân Chính

==Đại Thiên Thế Giới (Khởi Nguyên Chi Giới)==
7-Thời Không Tu Hành Giả:
– Thời Không Tuyến: 1 Đầu –> ?? Đầu
– Siêu Thoát 3 Bước: Chém Tương Lai -> Chém Hiện Tại -> Chém Quá Khứ (Đột Phá)
8-SIÊU THOÁT THỜI KHÔNG

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.