Review và Đọc Truyện Vạn Cổ Thần Đế

Link đọc Vạn Cổ Thần Đế Full tại đây:

TRUYỆN VẠN CỔ THẦN ĐẾ

Review về Vạn Cổ Thần Đế

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền huyễn

Tình trạng: Update

Đánh giá: 9/10

Giới Thiêu: Hay vãi ra.
800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa giết chết, thiên kiêu một đời, liền như vậy ngã xuống. 800 năm sau, Trương Nhược Trần một lần nữa sống lại, lại phát hiện đã từng giết chết hắn vị hôn thê, đã thống nhất Côn Luân Giới, mở ra đệ nhất trung ương Đế quốc, được xưng “Trì Dao Nữ Hoàng”. Trì Dao Nữ Hoàng —— thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương; thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt. Trương Nhược Trần đứng ở chư Hoàng từ đường ở ngoài, nhìn Trì Dao Nữ Hoàng tượng thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực cừu hận liệt diễm, “Đợi ta trùng tu mười ba năm, dám gọi Nữ Hoàng xuống Hoàng Tuyền​.

Sơ lược về main Trương Nhược Trần:
– Gái xinh theo nhiều như ngóe nhưng không chịu ăn và chỉ ăn khi bị gái bẫy, bị chuốc thuốc kích dục )).
– Thích bị ăn hành hơn là bán hành tuy a là main nên đươc mệnh danh là

– Ai ghét em Trì Dao thì đọc về sau này sẽ rõ ý đồ của e ý. nói chung là ngôn tình :v

Hệ Thống Tu Luyện Võ Đạo của Truyện Vạn Cổ Thần Đế thì như sau:

** Võ Đạo Tứ Cảnh ( Võ Giả )**
1. Hoàng Cực Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Tiểu Cực Vị — Trung Cực Vị — Đại Cực Vị — Đại Viên Mãn —-> Vô Thượng Cực Cảnh*
2. Huyền Cực Cảnh: Sơ Kỳ ( Huyết Khí Sôi Trào ) — Trung Kỳ ( Huyết Khí Như Hồng ) — Hậu Kỳ ( Huyết Khí Trùng Thiên ) — Tiểu Cực Vị ( Huyết Khí Ngưng Thú ) — Trung Cực Vị ( Huyết Khí Ngưng Binh ) — Đại Cực Vị ( Huyết Khí Ngưng Trận ) — Đại Viên Mãn ( Huyết Khí Ngưng Thần ) —-> Vô Thượng Cực Cảnh*
3. Địa Cực Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Tiểu Cực Vị — Trung Cực Vị — Đại Cực Vị — Đại Viên Mãn —-> Vô Thượng Cực Cảnh*
4. Thiên Cực Cảnh ( Võ Đạo Thần Thoại ): Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Tiểu Cực Vị — Trung Cực Vị — Đại Cực Vị — Đại Viên Mãn —-> Vô Thượng Cực Cảnh*
*Mỗi Cực Vị: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong

** Ngư Long Cảnh ( Tu Sĩ )**
1. Nhất Biến: Tiên Thiên Thai Tức
2. Nhị Biến: Luyện Bì Thành Kim
3. Tam Biến: Luyện Cốt Hóa Ngọc
4 – Tứ Biến: Âm Kiểu Thánh Mạch
5. Ngũ Biến: Dương Kiểu Thánh Mạch
6. Lục Biến: Âm Duy Thánh Mạch
7. Thất Biến: Dương Duy Thánh Mạch
8. Bát Biến: Xung Linh Thánh Mạch
9. Cửu Biến: Lưu Ly Bảo Thể —-> 10-Thập Biến: Thần Chi Mệnh Cách ( Vô Thượng Cực Cảnh* )
*Mỗi Biến: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong

** Thánh Đạo ( Thánh Cảnh )**
1. Bán Thánh Cảnh: Nhất Giai —-> Cửu Giai ( Mỗi Giai: Sơ – Trung – Hậu – Đỉnh Phong )
1.5. Chuẩn Thánh ( Cửu Giai Quá Độ ):
– Nhất Kiếp: Tứ Cửu Kiếp
– Nhị Kiếp: Bát Cửu Kiếp
– Tam Kiếp: Sinh Tử Kiếp
– Đại Viên Mãn: Ngưng Tụ Thánh Tướng
2. Thánh Giả Cảnh:
– Hạ Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong
– Trung Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong
– Thượng Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong —-> Bán Bộ Huyền Hoàng
– Huyền Hoàng Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong
– Triệt Địa Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong
– Thông Thiên Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong —-> Bán Hư Bán Thật
– Chân Cảnh ( Chân Thánh ): Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong
– Chí Cảnh ( Chí Thánh ): Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong —-> Bán Bộ Thánh Vương
3. Thánh Vương Cảnh:
– Nhất Bộ —-> Bát Bộ
– Cửu Bộ: Quy Tắc Tiểu Thiên Địa — Quy Tắc Đại Thiên Địa — Đạo Vực Cảnh — Tiếp Thiên Cảnh — Lâm Đạo Cảnh ( Chuẩn Đại Thánh ): Cấp 1 – Cấp 2 – Cấp 3
4. Đại Thánh Cảnh: Bất Hủ Cảnh ( Bất Hủ Thánh Khu ) — Bách Gia Cảnh — Thiên Vấn Cảnh — Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh — Vô Thượng Cảnh
4.5. Bán Thần:??
— Ngụy Thần: nắm giữ Thần Chi Tinh Hồn hoàn chỉnh

**Thần Đạo ( Thần Cảnh )**
1. Thái hư chân thần
+ Chư thiên
+ Thiên tôn
2. ???

• Hệ Thống Tu Luyện Tinh Thần Lực:
1. Tinh Thần Lực: Cấp 1 —-> Cấp 39
2. Tinh Thần Lực Đại Sư: Cấp 40 —-> Cấp 44
3. Tinh Thần Lực Bán Thánh: Cấp 45 —-> Cấp 49
4. Tinh Thần Lực Thánh Giả: Cấp 50 —-> Cấp 54
5. Tinh Thần Lực Thánh Vương: Cấp 55 —-> Cấp 59
6. Tinh Thần Lực Đại Thánh : Cấp 60 —-> Cấp ??
7. ??
*Mỗi Cấp: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong
• Cảnh Giới Thân Thể:
1. Khiếu Huyệt:
– Đả Thông: 1 Khiếu Huyệt —-> 144 Khiếu Huyệt
– Thánh Hoá: 1 Khiếu Huyệt —-> 143 Khiếu Huyệt
2. Nhục Thân Thành Thánh: 144 Khiếu Huyệt Thánh Hoá
2.5. Nhục Thân Dưới Đại Thánh
3. Nhục Thân Thành Đại Thánh: 144 Khiếu Huyệt Hoá Thánh Hồ
3.5. Nhục Thân Bán Thần
4. ??

Hệ Thống Kiếm Tu:
1. Kiếm Nhất ( Tự Thân ): Tầng 1 —-> Tầng 10 Đại Viên Mãn ( Kiếm Hào )
2. Kiếm Nhị ( Âm Dương ): Âm Dương Giao Thế (T1) –> Âm Dương Hỗn Độn (T2) –> Âm Dương Lưỡng Phân (T3) –> Âm Dương Giao Dung (T4) –> Âm Dương Vô Cực (T5 Đại Viên Mãn)
3. Kiếm Tam ( Thiên Địa Nhân ): Tầng 1 —-> Tầng 6 Đại Viên Mãn
4. Kiếm Tứ ( Tứ Phương ): Tầng 1 —-> Tầng ? Đại Viên Mãn
5. Kiếm Ngũ: Tầng 1 —-> Tầng ? Đại Viên Mãn
6. Kiếm Lục ( Lục Phương ): Tầng 1 —-> Tầng ? Đại Viên Mãn
7. Kiếm Thất: Tầng 1 —-> Tầng 10 Đại Viên Mãn ( Kiếm Thánh ): Kiếm Xuất Vô Hối
8. Kiếm Bát ( Bát Phương ): Tầng 1 —-> Tầng 6 Đại Viên Mãn: Kiếm Đạo Huyền Cương
9. Kiếm Cửu ( Kiếm Hồn ): Tầng 1 —-> Tầng ? Đại Viên Mãn: Hồn Quy Vô Gian
— Cấp Bậc Kiếm Hồn: Nhân — Địa — Thiên
10. Kiếm Thập: Tầng 1 —-> Tầng 5 Đại Viên Mãn ( Kiếm Đế )
11. Kiếm Thập Nhất: ??

•Ý Cảnh:
1. Tùy Tâm Cảnh: Sơ Giai — Trung Giai — Cao Giai — Đỉnh Phong
2. Thông Minh Cảnh: Sơ Giai — Trung Giai — Cao Giai — Đỉnh Phong
3. Hợp Nhất Cảnh

•Đạo gồm:
– 1 Thiên Đạo
– 9 Hằng Cổ Chi Đạo: Thời Gian, Không Gian, Bản Nguyên, Hư Vô, Vận Mệnh, Quang Minh, Hắc Ám, Đạo Đức, Chân Lý
– 72 Chí Tôn Thánh Đạo
– 3000 Đại Đạo
– 100000 Tiểu Đạo

* Vô Thượng Cực Cảnh: Không có cũng chả sao hết.
* Yêu Cầu đạt tới Vô Thượng Cực Cảnh của từng cảnh giới:
– Hoàng Cực Cảnh: Lực Lượng đạt 100 Ngưu
– Huyền Cực Cảnh: Tốc Độ đạt 81m/s
– Địa Cực Cảnh: Tốc Độ đạt Vận Tốc Âm Thanh ( Khoảng 340 m/s )
– Thiên Cực Cảnh: Tích Lũy 30 000 000 Điểm Cống Hiến ( Giết Khư Giới Thổ Dân )
– Ngư Long Cảnh: Luyện Hóa 10 Giọt Thần Huyết ( Thần Linh Chi Huyết)

Truyện hot nên nghe:

 • Cực Phẩm Gia Đinh Audio

  [Truyện Cực Phẩm Gia Đinh Audio] botruyen.pro giới thiệu bạn 1 bộ truyện tiên hiệp audio - huyền huyễn cực…

 • Bắc Tống Phong Lưu Audio

  [Truyện Bắc Tống Phong Lưu Audio] Botruyen.com giới thiệu bạn 1 bộ truyện tiên hiệp audio - huyền huyễn cực…

 • Huyền Công Tà Phật Audio

  [Truyện Huyền Công Tà Phật Audio] Botruyen.com giới thiệu bạn 1 bộ truyện tiên hiệp audio - huyền huyễn cực…

 • Thiên Quân Vô Lại Audio

  [Truyện Thiên Quân Vô Lại Audio] Botruyen.com giới thiệu bạn 1 bộ truyện tiên hiệp audio - huyền huyễn cực…

 • Hắc Kiếm Môn Audio

  [Truyện Hắc Kiếm Môn Audio] Botruyen.com giới thiệu bạn 1 bộ truyện tiên hiệp audio - kiếm hiệp nghe khá…

 • Thâu Thiên Chi Đạo Audio

  [Truyện Thâu Thiên Chi Đạo Audio] Botruyen.com giới thiệu bạn 1 bộ truyện tiên hiệp audio - huyền huyễn cực…

 • Tử Tội Hoan Hỉ Audio

  [Truyện Tử Tội Hoan Hỉ Audio Tác giả: Nguyễn Thuỵ Long] Botruyen.com giới thiệu bạn 1 bộ truyện tâm lý…

 • Vô Sỉ Đạo Tặc Audio

  [Truyện Vô Sỉ Đạo Tặc Audio] Botruyen.com giới thiệu bạn 1 bộ truyện tiên hiệp audio - hài hước khá…

 • Vũ Luyện Điên Phong Audio

  [Truyện Vũ Luyện Đien Phong Audio] Botruyen.com giới thiệu bạn 1 bộ truyện tiên hiệp audio - huyền huyễn cực…